SEKRETARIAT CZYNNY od poniedziałku do piątku 8.00-16.00.

Rekrutacja elektroniczna

Kierunek

Dane osobowe

Dane kontaktowe

OŚWIADCZENIE KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO Z INTERNETOWEGO ZAPISU NA STUDIA PODYPLOMOWE

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L119/1 z dnia 4 maja 2016) informuję, iż

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest CDN-SDMO z siedzibą ul. Okulickiego 3a, 62-200 Gniezno;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe oraz dokumentowania przebiegu studiów i wykorzystanie do celów statutowych, archiwalnych, statystycznych. Podstawą do przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia jest ustawa z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz.2183);
  3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji na studia podyplomowe;
  4. Dane nie będą udostępnione podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r.poz.2183);
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, w razie przyjęcia na studia podyplomowe Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu dokumentacji przebiegu studiów na podstawie przepisów z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy przez czas trwania studiów, a następnie w celach archiwalnych;
  6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu;
  7. Decyzje w Pani/ Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany a dane nie będą poddane profilowaniu;
  8. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Klauzula zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CDN-SDMO z siedzibą w Gnieźnie w celach postępowania rekrutacyjnego oraz po przyjęciu na studia w celu dokumentowania przebiegu studiów i wykorzystywanie ich do celów: statutowych, archiwalnych i statystycznych zgodnie z art.4 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;

Przyjmuję do wiadomości, że CDN-SDMO nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez mnie błędnych danych

Przyjmuję do wiadomości, że na mój adres mailowy będą dostarczane informacje o kolejnych etapach toczącego się postępowania rekrutacyjnego

Wyrażam zgodę i chcę wysłać formularz

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.